อยากทำวิจัยให้สำเร็จ ต้องเริ่มทำวิจัยบทที่ 2

ปัญหาที่นักวิจัยมือใหม่ประสบ ความคืบหน้าในการทำงานวิจัยดำเนินการทำได้ช้ามาก เพราะผู้วิจัยส่วนใหญ่จะเริ่มทำจากบทที่1 2 3 4 และ 5 ตามลำดับ และส่วนมากจะติดขัดปับปัญหาในการแก้ไขหลายครั้งในส่วนของบทที่ 1 และไม่สามารถดำเนินการทำวิจัยบทที่ 2 ให้มีความคืบหน้าได้สักที 

วิจัยบทที่ 2_ การทำงานวิย_ งานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท_วิจัยการตลาด_หัวข้อวิจัยการตลาด_การวิเคราะห์ข้อมูล_

บทความนี้ทางเรามีเทคนิคการทำงานวิจัย มีความคืบหน้าและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกว่าการทำทีละบท หรือตามอันดับขั้นตอนปกติมาบอก ด้วยเทคนิคง่ายๆ คือการเริ่มทำจากบทที่ 2 ก่อน เพราะ…

“เพราะท่านจะทราบขอบเขตตัวแปรที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน”

วิจัยบทที่ 2_ การทำงานวิย_ งานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท_วิจัยการตลาด_หัวข้อวิจัยการตลาด_การวิเคราะห์ข้อมูล_

งานวิจัยบทที่ 2 จะทำให้ทราบถึง ขอบเขตตัวแปร” ที่ใช้ในงานวิจัยจากการศึกษาตัวอย่างแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และนำมากำหนดขอบเขตตัวแปรในกรอบแนวคิดงานวิจัยของบทที่ 1 ได้อย่างชัดเจน 

“เพราะจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุนตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย”

เนื่องจาก ตัวแปร ที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่จะได้มาจากการศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิจัยบทที่ 2_ การทำงานวิย_ งานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท_วิจัยการตลาด_หัวข้อวิจัยการตลาด_การวิเคราะห์ข้อมูล_

การศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนอกจากจะทำให้ทราบถึงตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยหัวข้อดังกล่าวแล้ว ยังทำให้ได้แนวทางเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อ การสร้างแบบสอบถาม การสร้างแบบสัมภาษณ์ ที่สอดคล้องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

“เพราะมีข้อมูลอ้างอิงจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง”

ในการทำงานวิจัยบทที่ 2 ก่อนนั้น จะทำให้ทราบถึงการกำหนดขอบเขตของตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย รวมถึงกระบวนการ การออกแบบเครื่องมือ และรูปแบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในการศึกษางานวิจัยดังกล่าวแล้ว

ยังทำให้ทราบถึงข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนั้นได้มีการอัพเดตล่าสุดที่ไม่เกิน 5-10 ปี ว่ามีข้อมูลเพียงพอที่สามารถนำมาอ้างอิงสนับสนุนงานวิจัยได้มากพอหรือไม่ 

วิจัยบทที่ 2_ การทำงานวิย_ งานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท_วิจัยการตลาด_หัวข้อวิจัยการตลาด_การวิเคราะห์ข้อมูล_

ซึ่งหากเริ่มทำบทที่ 1 ก่อน จะไม่มีทางทราบเลยว่าเนื้อหาที่จะใช้ในการสนับสนุนอ้างอิงข้อมูลในส่วนของวิจัยบทที่ 2 นั้น จะมีข้อมูลที่ได้รับการอัพเดตมากเพียงพอหรือไม่อย่างไรบ้าง เพราะสิ่งสำคัญในการสืบค้นเนื้อหาวิจัยบทที่ 2 คือ จะได้ทราบถึงข้อมูลที่ได้รับการอัพเดต มีเนื้อหาที่มีความเป็นหัจจุบันอยู่เสมอ 

ซึ่งในปัจจุบันนั้นได้มีการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกที่จำเป็นจะต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ำ ไม่เกิน 5 -10% และในบางมหาวิทยาลัยได้ทำการกำหนดไว้ไม่เกิน 20% 

ดังนั้นในการเริ่มทำงานวิจัยบทที่ 2 ก่อน จะทำให้สามารถสืบค้นเนื้อหาข้อมูลที่ได้รับการอัพเดตข้อมูลทีไม่เก่าเกิน 5-10 ปี มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสอบการคัดลอกจาก

เพราะงานวิจัยบทที่ 2 นั้น คือเนื้อหาข้อมูลที่จะทำให้ทราบถึงขอบเขตของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แหล่งของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาอ้างอิง ทำให้ทราบถึงวิธีการและกระบวนการในการทำวิจัยได้อย่างชัดเจน จึงส่งผลให้การทำงานวิจัยในบทอื่นๆ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น 

และนี่คือ 3 เทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้การทำงานวิจัยหรืองานวิทธยานิพนธ์มีความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มทำตาม 3 เทคนิคง่ายๆ ดังกล่าว การทำงานวิจัยบทที่ 1, 3, 4 และบทที่ 5 จะดำเนินได้โดยง่ายและเสร็จไวกว่าการที่เริ่มทำวิจัยตามลำดับทีละขั้น และยังช่วยประหยัดระยะเวลาสำหรับการทำวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี