3 เทคนิคออกแบบแบบสอบถามลักษณะที่ดี!

หลายครั้งที่ผู้วิจัยมือใหม่มีปัญหาในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ ที่จะต้องออกแบบแบบสอบถาม

แบบสอบถามเป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมที่ส่วนใหญ่เลือกใช้ในการที่จะใช้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น การออกแบบแบบสอบถามที่ดีจะทำให้ท่านได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการ

ออกแบบแบบสอบถาม_ การทำงานวิย_ งานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท_วิจัยการตลาด_หัวข้อวิจัยการตลาด_การวิเคราะห์ข้อมูล

พบ 3 เทคนิคการออกแบบแบบสอบถาม ที่จะทำให้ท่านสามารถออกแบบลักษณะแบบสอบถามที่ดี และมีประสิทธิภาพ

เทคนิคแรกนะครับ คือ แต่ละตัวแปรควรมีตัวแปรย่อยอย่างชัดเจน

การออกแบบแบบสอบถาม จะต้องทำการเรียบเรียงเนื้อหาในส่วนบทที่ 1, 2 และ 3 ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยเฉพาะกรอบแนวคิดการวิจัย หากท่านสามารถสังเคราะห์ข้อมูลไว้ได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น แล้วท่านจะทราบว่าตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยว่าควรจะทำการแยกย่อยได้อย่างไรบ้าง

ออกแบบแบบสอบถาม_ การทำงานวิย_ งานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท_วิจัยการตลาด_หัวข้อวิจัยการตลาด_การวิเคราะห์ข้อมูล

เช่น ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่จะมี 7P หรือ 8P ท่านจะสามารถทราบตัวแปรย่อยเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี และสามารถกำหนดว่าควรจะตั้งคำถามในแบบสอบถามกี่ข้อคำถาม ควรมีทิศทางในการตั้งข้อคำถามไปในแนวทางใด และทำให้เกิดความชัดเจนให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจข้อคำถามได้อย่างชัดเจน

เทคนิคที่สอง คือ แต่ละตัวแปรย่อยจะต้องมีข้อคำถามเท่ากัน

หลายครั้งที่ผู้วิจัยมือใหม่หลายท่านไม่รู้ว่า จะทำการตั้งข้อคำถามแต่ละด้านของตัวแปรย่อยในงานวิจัยนั้นๆ ว่าควรมีกี่ข้อคำถาม 

ออกแบบแบบสอบถาม_ การทำงานวิย_ งานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท_วิจัยการตลาด_หัวข้อวิจัยการตลาด_การวิเคราะห์ข้อมูล

การออกแบบแบบสอบถามที่ดี จำเป็นที่จะต้องทำการตั้งข้อคำถามจำนวนข้อเท่าๆ ซื้่งจากประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเป็นจำนวนมากหลากหลายรูปแบบ ทางเราขอแนะนำว่าในการตั้งข้อคำถามในแต่ละด้านนั้นควรตั้งข้อคำถามขั้นต่ำ 5 ข้อในแต่ละด้านของตัวแปรย่อยนั้นๆ  

เนื่องจาก จะทำให้แต่ละตัวแปรย่อยนั้นมีคุณภาพ หรือว่าเกณฑ์เฉลี่ยที่ดีได้ เมื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลของงานวิจัย

เทคนิคที่สาม คือ ควรมีข้อเสนอแนะทิ้งท้ายตามตัวแปรที่ทำการศึกษา

ในการสร้างแบบสอบถามแต่ละครั้ง ลักษณะของแบบสอบถามที่ดีไม่ควรจะเป็นรูปแบบ แบบสอบถามปลายปิด เพียงอย่างเดียว ควรจะมีการออกแบบในรูปแบบ แบบสอบถามปลายเปิด ด้วย

ออกแบบแบบสอบถาม_ การทำงานวิย_ งานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท_วิจัยการตลาด_หัวข้อวิจัยการตลาด_การวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามนั้น สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวแปรที่ท่านทำการศึกษาได้ และนำมาทำการปรับปรุงเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยที่ท่านทำการศึกษา

เพราะข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านี้ อาจจะทำให้ท่านได้ไอเดียในการที่จะนำไปเขียนเป็นข้อเสนอแนะที่ใช้ในการวิจัย เพื่อต่อยอดในการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำบทที่ 5 ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ดังนั้นการออกแบบแบบสอบถามที่ดี จึงจะต้องมีสัดส่วนที่ดี มีความเหมาะสมทางโครงสร้าง และมีรูปแบบข้อคำถามที่เข้าใจง่ายต่อผู้ตอบแบบสอบถามตอบ เพื่อให้แบบสอบถามงานวิจัยของท่านมีลักษณะที่ดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หากท่านมีปัญหาในการสร้างแบบสอบถาม ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ให้เหมาะสมต่องานวิจัยของท่านโดยพิจารณา ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยของท่านเป็นลักษณะใด ควรจะตั้งประเด็นคำถามลักษณะใดจึงจะมีคุณภาพและชัดเจนตรงประเด็นมากที่สุด สามารถส่งรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu