เคล็ดลับการทำงานวิจัยให้ได้คุณภาพ!

“ทำอย่างไรให้การทำงานวิจัยของคุณมีคุณภาพ?”
“ลักษณะงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร?”

การทำงานวิจัย_ทำวิจัย_รับทำวิจัย_รับทำงานวิจัย_เทคนิคการทำวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย

ในการทำงานวิจัยนั้น นอกจากการที่คุณจะรู้จักและเข้าใจกระบวนการและวิธีและขั้นตอน การทำงานวิจัยที่ถูกต้องแล้ว คุณจะต้องทำให้งานวิจัยของคุณมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพด้วย

ในบทความนี้เราจึงมีความต้องการที่จะแนะนำเคล็ดลับการทำงานวิจัยให้ได้คุณภาพ เพื่อคุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการทำงานวิจัยของคุณได้

ซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่างานวิจัย มีกระบวนการที่เป็นระเบียบแบบแผน และมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความรู้และวิทยาการณ์ใหม่ๆ หรือบางงานวิจัยอาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร

รวมถึงอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และสามารถใช้ในการต่อยอดไม่ยังองค์ความรู้อื่นๆ ที่สำคัญได้ 

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานวิจัย คือ คุณจะต้องมีการทำงานวิจัยให้ได้คุณภาพ เพื่อที่จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทั้งต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่น ซึ่งนั่นยังเป็นการพิสูจน์ และรับรองความรู้ความสามารถที่คุณมีสำหรับโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือในอาชีพได้ด้วย

“หากคุณมองเห็นความสำคัญของการที่จะต้องทำงานวิจัยให้ได้คุณภาพแล้ว”

บทความนี้ทางเราขอนำเสนอ 6 เคล็ดลับการทำงานวิจัยให้ได้คุณภาพ ที่คุณสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานวิจัยของคุณได้

1. การกำหนดหัวข้อที่ดี

ซึ่งจะต้องเริ่มจากการที่คุณมีการกำหนดหัวข้องานวิจัยที่ดี น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ รวมถึงหัวข้อที่คุณกำหนดจะต้องสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหา หรือสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้จริง 

และแน่นอนว่าหัวข้อที่คุณเลือกจะต้องมีความสอดคล้องกับสาขาวิชา และความรู้ที่คุณได้เรียนมาเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคุณมีความรู้ มีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญาในสาขาของคุณ

2. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

รวมถึงเป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยด้วย ซึ่งคุณจะต้องมีการเป้าหมายที่แน่นอน มีการกำหนดขอบเขตการวิจัยที่ชัดเจน และมีการเขียนวัตถุประสงค์งานวิจัยที่สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่าย แสดงถึงความตั้งใจและจุดมุ่งหมายในการทำงานวิจัยของคุณ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ในสิ่งที่คุณต้องการที่จะถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน

3. การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เพื่อจะได้นำไปสู่ความรู้ใหม่ๆ หรือเพื่อเป็นการพิสูจน์ความรู้เดิม หรือทฤษฎีต่างๆ ก็ได้ คุณจะต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือในการค้นคว้าที่มีคุณภาพ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนแนวคิดในงานวิจัยของคุณ

รวมถึงคุณจะต้องมีการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ที่อาจทำให้คุณเกิดปัญหาในภายหลัง และเป็นการบั่นทอนความน่าเชื่อถือทั้งในตัวคุณ และงานวิจัยของคุณด้วย

4. ศึกษาการออกแบบเครื่องมือในการวิจัยที่ดี

สิ่งที่สำคัญในการทำงานวิจัย คือ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งไว้

ดังนั้นเครื่องมือ วิธีการ และกระบวนการที่คุณนำมาใช้ จะต้องมีการออกแบบมาเป็นอย่างดี มีความเฉพาะเจาะลง พิถีพิถัน และมีการดำเนินการในการบันทึกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงกระบวนการในการวิจัยของคุณจะต้องมีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่คุณต้องการที่จะทำการวิจัย และจะต้องแน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การบันทึกผลการทดลองอย่างละเอียด

ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องเป็นขั้นตอนไปสู่การสรุปผลการวิจัย ดังนั้นคุณจะต้องมีความระมัดระวังในการบันทึกผลให้ได้แม่นยำ หรือมีการทำซ้ำหลายครั้ง เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่น่าเชื่อถือ

เพราะถึงแม้ว่าคุณจะมีการออกแบบเครื่องมือในการทำวิจัยที่ดีมาก แต่หากคุณไม่ได้มีการระมัดระวังในการบันทึกผล หรือในการตรวจสอบ นั่นก็สามารถทำให้คุณมีผลการวิจัยที่ผิดพลาดได้

6. การทำสรุปผลการทดลองที่น่าเชื่อถือ

ในขั้นตอนสุดท้าย คือ การที่คุณจะต้องทำการสรุปผลการทดลอง รวมถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คุณได้จากทดลองอย่างละเอียด 

ซึ่งคุณควรจะมีการสรุปผลของการตั้งสมมุติฐานของคุณในการทำงานวิจัยครั้งนี้ รวมถึงต้องมีการสรุปเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มีหลักการ ที่ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงผลการทดลอง ที่จะต้องไม่มีการเพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนตัวลงไปด้วย

แต่คุณจะต้องมีการเขียนข้อเสนอแนะลงไปด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำงานวิจัยที่มีคุณภาพของคุณมาใช้ในการต่อยอด หรือสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

เคล็ดลับทั้ง 6 ข้อที่เราได้นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ แน่นอนว่ายังมีรายละเอียดอื่นๆ มีมากมายที่คุณจะต้องคำนึงถึงเพื่อที่จะทำให้งานวิจัยของคุณสมบูรณ์ และมีคุณภาพมากขึ้นไปได้อีก

แน่นอนว่าบริษัทฯ ของเรามีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา และให้บริการช่วยเหลือคุณในการทำงานวิจัยให้ได้คุณภาพ จากทีมงานที่มีความรู้ความสามารถจากหลายสาขาวิชา อีกทั้งทีมงานของเรายังมีความชำนาญ และประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยให้ได้คุณภาพมากมายมาแล้ว

นั่นทำให้เราสามารถรับรองความพึงพอใจที่คุณจะได้รับ ซึ่งยังไม่รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยให้แก่คุณอีกครั้งก่อนการส่งมอบ เพื่อรับรองว่า นอกจากงานวิจัยของคุณจะเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพแล้ว งานวิจัยของคุณจะไม่ได้มีการทำซ้ำ หรือมีการลอกเลียนแบบ ด้วยโปรแกรม Turnitin อีกด้วย