4 หัวข้อวิจัยการตลาด ทำได้ง่ายๆ ไม่เครียดแน่นอน

การทำวิจัยการตลาด เป็นสิ่งที่ผู้เรียนและนักทำวิจัยมือใหม่สนใจศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะทุกวันนี้การทำวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่การวิจัยทางธุรกิจ ซึ่ง การตลาด ถือว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่สำคัญในการทำวิจัยเป็นอย่างมาก 

และสิ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับผู้ทำวิจัยมือใหม่ทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทำการวิจัย หรือกำลังสนใจหัวข้อที่เกี่ยวกับวิจัยการตลาดควรจะทำการศึกษาหัวข้อประเด็นดังต่อไปนี้

1.การศึกษาการตลาดเชิงบูรณาการ

การศึกษาการตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึง สิ่งที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดที่มีทฤษฎีที่เกี่ยว

ข้องรองรับเป็นจำนวนมาก และสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมากำหนดเป็นขอบเขตการวิจัย หรือตัวแปรได้โดยง่าย 

ส่วนใหญ่แล้วนักวิจัยที่เป็นมือใหม่ที่ทำการศึกษาวิจัยการตลาด จะไม่รู้ว่าตนเองจะต้องศึกษาหัวข้อวิจัยเป็นรูปแบบไหน อย่างไร 

สิ่งหนึ่งที่การทำวิจัยการตลาดทำการศึกษาหรือนิยมทำกันมาก แต่นักวิจัยมือใหม่ส่วนมากจะไม่รู้ก็คือ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ สามารถประยุกต์ใช้ทำเป็นหัวข้อวิจัยได้กับทุกธุรกิจ 

การทำธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เพราะตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน หรือว่าอนาคต การตลาดเชิงบูรณาการก็ยังจะสำคัญอยู่เสมอ

ดังนั้นหากท่านสามารถที่จะเน้นย้ำนำการตลาดเชิงบูรณาการนำมาตั้งเป็นหัวข้อวิจัยได้ เนื่องจากมีหัวข้อวิจัยหรือว่าทฤษฎีรองรับกับตัวแปรที่ท่านทำการศึกษาได้อย่างครอบคลุม และตรงประเด็น จะส่งผลให้ท่านสามารถทำวิจัยการตลาดให้สำเร็จได้โดยที่ท่านไม่ต้องเครียด  

2.พฤติกรรมของผู้บริโภค 

พฤติกรรมของผู้บริโภคแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกธุรกิจ เพราะว่าทุกธุรกิจต้องมีกลุ่มผู้บริโภค การศึกษากลุ่มผู้บริโภคโดยตรง 

โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมาสนับสนุน หรือว่ารองรับตัวแปรที่ท่านทำการศึกษาจะส่งผลให้ท่านสามารถศึกษาหรือว่าค้นคว้าแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย 

อีกทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยังมีอัพเดทเผยแพร่จำนวนมาก จึงทำให้ท่านง่ายต่อการที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยการตลาดเพิ่มเติมได้ ถ้าหากท่านศึกษาหัวข้อวิจัยดังกล่าว

3.แพลตฟอร์มและอีคอมเมิร์ซ

ต้องยอมรับว่าการศึกษาเกี่ยวแพลตฟอร์มและอีคอมเมิร์ซออนไลน์ต่างๆ นั้นกำลังเป็นกระแสและได้รับความนิยมในการตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ณ ปัจจุบันนั้นการตลาดออนไลน์มีการแข่งขันที่สูง

ดังนั้นการทำวิจัยการตลาด เพื่อพัฒนากลยุทธ์หรือพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด โดยประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มหรืออีคอมเมิร์ซเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะทำการศึกษาวิจัย เพื่อค้นหาแนวทางหรือปัจจัยที่จะส่งผลให้ธุรกิจของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้

ดังนั้นหากท่านทำการศึกษาเกี่ยวกับการตลาดอีคอมเมิร์ซหรือแพลตฟอร์ม จะส่งผลให้ท่านสามารถต่อยอดธุรกิจ หรือคิดค้นทฤษฎีวิจัยของท่านไปได้โดยง่าย

4.ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

แม้ว่าจะมีการศึกษาค้นคว้ามาเป็นจำนวนมาก และบางมหาวิทยาลัยก็จะห้ามนักวิจัยมือใหม่ ไม่ให้ทำการศึกษาค้นคว้า เนื่องจากมีคนศึกษากันมากแล้ว 

แต่ในทางกลับกันการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดนั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบการนำไปประยุกต์ใช้เป็นหัวข้องานวิจัยของท่าน 

เช่น การศึกษาปัจจัยทางการตลาดอีคอมเมิร์ซ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

จะส่งผลให้ท่านสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่มีอยู่จำนวนมาก นำมาเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่อยู่ในสมัยใหม่ จะส่งผลให้ท่านสามารถทำหัวข้อวิจัยดังกล่าวได้โดยง่าย  เพราะว่ามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับอย่างเพียงพอ

ซึ่งหัวข้อดังกล่าวทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมด 4 หัวข้อนี้ หากท่านเรียนเกี่ยวกับการตลาดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตั้งหัวข้อวิจัย 

จะทำให้ท่านสามารถผ่านพ้นการทำวิจัยการตลาดไปได้โดยง่าย เพราะว่ามีทฤษฎีเนื้อหาสนับสนุนเพียงพอกับการทำงานวิจัย และจะทำให้ท่านไม่เครียดสามารถผ่านพ้นการทำวิจัยที่ยากลำบากไปได้โดยดี