08/10/2013

บริการรับเขียนหัวข้อวิจัย (Topic)

รับทำวิจัย-1

ข้อดีของบริการรับเขียนข้อวิจัย (Topic)

1. ได้หัวข้อวิจัยจากมืออาชีพ ตั้งหัวข้อที่สนใจจากความรู้พื้นฐานของผู้วิจัย เขียนและเรียบเรียงไกด์ไลน์แนวทางให้ มีคำปรึกษาให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ

2. ได้หัวข้อการวิจัยที่กระชับ (สั่งขั้นต่ำ 3 หัวข้อ) เพื่อนำไปเสนออาจารย์ ตามความสนใจพื้นฐานของผู้วิจัยเอง โดยแต่ละหัวข้อจะมีองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และขอบเขตการวิจัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การเลือกหัวข้อวิจัยง่ายยิ่งขึ้น

3. มีแหล่งเอกสารอ้างอิง และไฟล์ข้อมูลที่อ้างอิงชัดเจน ถูกต้อง และสืบค้นได้ โดยทางเราจะจัดส่งไฟล์แหล่งอ้างอิง ตลอดจนข้อมูลทุกอย่างพร้อมไฟล์โครงร่างหัวข้อวิจัย เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบได้

4. ได้โครงร่างหัวข้องานวิจัยที่ราคายุติธรรม เชื่อถือได้ ผู้ทำมีประสบการณ์ มีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน

5. ให้คำปรึกษาได้อย่างผู้รู้จริง เพราะเขียนจากประสบการณ์ที่มี จึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการรับเขียนหัวข้อวิจัย (Topic)

1. ขั้นตอนแรกโทรหาผมที่เบอร์ 092-476-6638 หรืออีเมล์ ichalermlarp@gmail.com

เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับตั้งหัวข้อวิจัย (Topic) ของท่าน ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากหัวข้อวิจัย (Topic) ต้องมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดหรือทฤษฏีที่สอดคล้องรองรับ

2. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ

ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน รายละเอียดจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

3. การชำระเงิน เพื่อตกลงว่าจ้าง

ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อให้เริ่มดำเนินการโดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป(slip) หรือภาพหน้าจอแสดงการชำระเงินเรียบร้อย (Screen Shot) ส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแจ้ง sms จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนมาที่เบอร์ 092-4766638

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

4. ดำเนินการร่างโครงร่างหัวข้อวิจัย (Topic) จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้จ้าง

4.1 จัดส่งโครงร่างหัวข้อวิจัย (Topic) ให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างจะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันลูกค้าบางท่านที่ไม่กระทำตามข้อตกลง

4.2 กรณีที่มีการแก้ไขโครงร่างหัวข้อวิจัย ทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการแก้ไขแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 3 วันทำการ

4.3 หลังจากปรับแก้ไขโครงร่างหัวข้องานวิจัย ทาง Chalermlarp.com จะจัดทำโครงร่างใหม่ และจัดส่งให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งมอบไฟล์งาน

ทางเราจะทำการส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า  พร้อมแหล่งอ้างอิง และเอกสารแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้