3 ความไม่รู้ที่ทำให้งานวิจัยล้มเหลว

หลายครั้งที่นักวิจัยมือใหม่นั้นลงมือทำงานวิจัยไปแล้ว แต่ไม่สามารถสานต่อให้ทำวิจัยนั้นสำเร็จได้ และอะไรคือสาเหตุให้การทำวิจัยนั้นล้มเหลวกลางคัน?

ในบทความนี้จะกล่าวถึงปัญหา 3 ประการที่สามารถทำให้งานวิจัยนั้นไม่สำเร็จลุล่วงได้

1. ไม่รู้จักการใช้ตัวแปรที่ดี

งานวิจัย_การทำงานวิย_การวิเคราะห์ข้อมูล_chalermlarp.com_จ้างทำวิจัย 5 บท_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย, รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย การตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท

ตัวแปรที่ดี คือ ตัวแปรที่มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอัปเดตย้อนหลังไม่เกิน 5-10 ปี อย่างน้อย 2 ชิ้นงานขึ้นมาไปสนับสนุน

สาเหตุที่ต้องมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนก็เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัยของท่าน และเพื่อทำให้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ตลอดจนเนื้อหาของงานวิจัยนั้นสอดคล้องกับตัวแปรนั้นด้วย และหากท่านไม่มีตัวแปรที่ดีสำหรับทำการศึกษาวิจัยของท่าน ก็อาจจะทำให้ท่านสอบป้องกันไม่ผ่าน หรือทำให้งานวิจัยนั้นล้มเหลวได้

2. ไม่รู้ว่าต้องใช้สถิติใดในงานวิจัย

งานวิจัย_การทำงานวิย_การวิเคราะห์ข้อมูล_chalermlarp.com_จ้างทำวิจัย 5 บท_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย, รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย การตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท

นักวิจัยมือใหม่หลายท่านที่ทำการศึกษาการทำวิจัยเชิงปริมาณมักจะไม่รู้ว่าสถิติใดบ้างที่สามารถใช้ทดสอบงานวิจัยของตนเองได้ เมื่อนำไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ก็มักจะได้รับคำตอบให้กลับมาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือการอ้างอิงสถิติของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่มีตัวแปรหรือวัตถุประสงค์ในการวิจัยใกล้เคียงกับงานวิจัยของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถกำหนดสถิติที่ใช้ในการทดลองได้สอดคล้องกับตัวแปรที่ท่านทำการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

3. ไม่รู้ว่าจะหาแหล่งอ้างอิงที่อัปเดตได้จากที่ไหน

งานวิจัย_การทำงานวิย_การวิเคราะห์ข้อมูล_chalermlarp.com_จ้างทำวิจัย 5 บท_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย, รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย การตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท

นักวิจัยมือใหม่หลายท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับการสืบค้นแนวคิดและทฤษฎีที่จะนำมาอ้างอิงในงานวิจัยของตนได้  

ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตนั้นสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของ ThaiLIS หรือ สกอ. ที่จะมีข้อมูลและการอัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์ และในแต่ละมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำก็จะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์แล้วไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน

นอกจากข้อมูลงานวิจัยภายในประเทศแล้ว หากท่านสามารถแปลหรือจับใจความจากงานวิจัยต่างประเทศได้ ท่านก็สามารถสืบค้นได้จาก Google Scholar ที่จะมีข้อมูล บทความ หรือวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอีกด้วย 

ซึ่งหากท่านสามารถนำมาอ้างอิงหรือใช้ในการทำวิจัยของท่านได้ ก็จะทำให้งานวิจัยของท่านดูมีความน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ได้กล่าวมานั้นคือปัญหาที่นักวิจัยมือใหม่มักพบเจอ หากท่านนำวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นนำไปประยุกต์ใช้กับการทำวิจัยที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ได้ จะช่วยให้ท่านสามารถป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับงานวิจัยของท่านได้ รวมถึงช่วยประหยัดยะระเวลาในการทำงานวิจัยของท่านให้สำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีเช่นกัน